پروژه اقامتی تجاری واینا چالوس

پروژه: طراحي تأسيسات مكانيكي و برق پروژه تجاري ، 58 واحد اقامتي وانيا

کارفرما: سرمایه گذار و ساخت : شرکت صبا آرمه

مکان  پروژه: چالوس

متراژپروژه : ……. مترمربع

مدیر پروژه: شرکت آرشیکام