شرکت مهندسی قرینه گستر اطلس  با هدف خدمت به سازندگی و توسعه ایران و همچنین صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور ، در سال 1388 با حضور برخی از مهندسین و مدیران که تا قبل از آن تجارب گسترده و وسیعی را در پروژه های عمرانی گوناگون اندوخته داشتند تأسیس گردید.

گواهینامه بین المللی تخصصی بازرسی جوش در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران BRF گواهینامه روش­های نوین پایدارسازی و مقاوم ­سازی دیواره­ های گودبرداری سازه ­های بلند، آذر ماه 1388.

گواهینامه ملی مقاوم­سازی و حفظ بناهای ماندگار، ادارۀ کل مسکن و شهرسازی استان مرکزی و سازمان نظام مهندسی ،آبان ماه 1390.گواهینامه آموزش شهرسازی در ایران، دانشگاه تهران، آبانماه 1394

شرکت مهندسی قرینه گستر اطلس  با هدف خدمت به سازندگی و توسعه ایران و همچنین صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور ، در سال 1388 با حضور برخی از مهندسین و مدیران که تا قبل از آن تجارب گسترده و وسیعی را در پروژه های عمرانی گوناگون اندوخته داشتند تأسیس گردید.

گواهینامه بین المللی تخصصی بازرسی جوش در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران BRF گواهینامه روش­های نوین پایدارسازی و مقاوم ­سازی دیواره­ های گودبرداری سازه ­های بلند، آذر ماه 1388.

گواهینامه ملی مقاوم­سازی و حفظ بناهای ماندگار، ادارۀ کل مسکن و شهرسازی استان مرکزی و سازمان نظام مهندسی ،آبان ماه 1390.گواهینامه آموزش شهرسازی در ایران، دانشگاه تهران، آبانماه 1394

شرکت مهندسی قرینه گستر اطلس  با هدف خدمت به سازندگی و توسعه ایران و همچنین صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور ، در سال 1388 با حضور برخی از مهندسین و مدیران که تا قبل از آن تجارب گسترده و وسیعی را در پروژه های عمرانی گوناگون اندوخته داشتند تأسیس گردید.

گواهینامه بین المللی تخصصی بازرسی جوش در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران BRF گواهینامه روش­های نوین پایدارسازی و مقاوم ­سازی دیواره­ های گودبرداری سازه ­های بلند، آذر ماه 1388.

گواهینامه ملی مقاوم­سازی و حفظ بناهای ماندگار، ادارۀ کل مسکن و شهرسازی استان مرکزی و سازمان نظام مهندسی ،آبان ماه 1390.گواهینامه آموزش شهرسازی در ایران، دانشگاه تهران، آبانماه 1394

خدمات تخصصی

شرکت مهندسی قرینه گستر

خدمات تخصصی

شرکت مهندسی قرینه گستر

خدمات تخصصی

شرکت مهندسی قرینه گستر

پـروژه هـای شـرکت مهنـدسی قـرینـه گسـتر 

پروژه های اقامتی مسکونی

1-پروژه برج مسکونی کویت      2-پروژه اقامتی تجاری واینا چالوس 3-پروژه لوکس منطقه 22
اینجا کلیک کنید

پروژه های تجاری اداری

1- دانشکده عمران دانشگاه شریف 2-پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه 3- پروژه کافه رستوران کاراکتر 
اینجا کلیک کنید

پروژه های درمانی

1-پروژه بیمارستان فوق تخصصی 500 تختخوابی الامیری کویت     2- پروژه کلینیک  دامپزشکی زنجان 3- پروژه دندانپزشکی اصفهان 
اینجا کلیک کنید

پروژه های صنعتی

1-پروژه موتورخانه مرکزی تحقیقات سایپا 2-پروژه خط تزریق ضدیخ مپنالوکومتیو    3-پروژه داروسازی پارس بهروزان جم 
اینجا کلیک کنید

پـروژه هـای شـرکت مهنـدسی قـرینـه گسـتر 

پروژه های اقامتی مسکونی

1-پروژه برج مسکونی کویت      2-پروژه اقامتی تجاری واینا چالوس 3-پروژه لوکس منطقه 22
اینجا کلیک کنید

پروژه های تجاری اداری

1- دانشکده عمران دانشگاه شریف 2-پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه 3- پروژه کافه رستوران کاراکتر 
اینجا کلیک کنید

پروژه های درمانی

1-پروژه بیمارستان فوق تخصصی 500 تختخوابی الامیری کویت     2- پروژه کلینیک  دامپزشکی زنجان 3- پروژه دندانپزشکی اصفهان 
اینجا کلیک کنید

پروژه های صنعتی

1-پروژه موتورخانه مرکزی تحقیقات سایپا 2-پروژه خط تزریق ضدیخ مپنالوکومتیو    3-پروژه داروسازی پارس بهروزان جم 
اینجا کلیک کنید

پـروژه هـای شـرکت مهنـدسی قـرینـه گسـتر 

پروژه های اقامتی مسکونی

1-پروژه برج مسکونی کویت      2-پروژه اقامتی تجاری واینا چالوس 3-پروژه لوکس منطقه 22
اینجا کلیک کنید

پروژه های تجاری اداری

1- دانشکده عمران دانشگاه شریف 2-پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه 3- پروژه کافه رستوران کاراکتر 
اینجا کلیک کنید

پروژه های درمانی

1-پروژه بیمارستان فوق تخصصی 500 تختخوابی الامیری کویت     2- پروژه کلینیک  دامپزشکی زنجان 3- پروژه دندانپزشکی اصفهان 
اینجا کلیک کنید

پروژه های صنعتی

1-پروژه موتورخانه مرکزی تحقیقات سایپا 2-پروژه خط تزریق ضدیخ مپنالوکومتیو    3-پروژه داروسازی پارس بهروزان جم 
اینجا کلیک کنید