پروژه کافه رستوران کاراکتر

پروژه: طرح و ساخت تأسیسات برق و مکانیکی کافه رستوران کاراکتر

کارفرما: PSCO (پايدار پي سازه)

مکان  پروژه: مهرشهر کرج ، 4 باندی

متراژپروژه : ……. مترمربع

مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر