پروژه کافه رستوران کاراکتر

♦پروژه: طرح و ساخت تأسیسات برق و مکانیکی کافه رستوران کاراکتر

♦کارفرما: PSCO (پايدار پي سازه)

♦مکان  پروژه: مهرشهر کرج ، 4 باندی

♦متراژپروژه : ……. مترمربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر