پروژه موتورخانه مرکزی تحقیقات سایپا

♦پروژه: طراحي و نظارت عالیه كانال آدمرو سايت مركز تحقيقات سايپا، باز طراحي تأسيسات مكانيكي ساختمان هاي HYDROPULSE، DESIGN STUDIO، MODELING، CLIMATIC CHAMBER، EMMISION و ساختمان اصلي توسعه سايت مركز تحقيقات

♦کارفرما: مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا

♦مکان  پروژه: 

♦متراژپروژه : ……. مترمربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر 

♦مشاور مادر : مهندسی توسعه سایپا (سیکو)

موتورخانه ساختمان اداری قدیم

♦پروژه: طراحي و نظارت عالیه موتورخانه مركزي و سيستم برق قدرت و كنترل موتورخانه مركزي سايت مركز تحقيقات سايپا

♦کارفرما: مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا

♦مکان  پروژه: 

♦متراژپروژه : ……. مترمربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر 

♦مشاور مادر : مهندسی توسعه سایپا (سیکو)

موتورخانه مرکزی سایت

♦پروژه: طراحي و نظارت عالیه موتورخانه ساختمان اداري قديم مركز تحقيقات سايپا

♦کارفرما: مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا

♦مکان  پروژه: 

♦متراژپروژه : ……. مترمربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر 

♦مشاور مادر : مهندسی توسعه سایپا (سیکو)