پروژه دانشكده عمران دانشگاه شريف

پروژه: طراحي برق و مكانيك دانشكده عمران دانشگاه شريف

کارفرما: PSCO (پايدار پي سازه)

مکان  پروژه: تهران دانشگاه شريف

متراژپروژه : ……. مترمربع

مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر