پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه

♦پروژه: طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه گران ایران

♦کارفرما: سندیکای بیمه گران ایران

♦مکان  پروژه: تهران دانشگاه شريف

♦متراژپروژه : ……. مترمربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر 

♦مدیر پیمان : شرکت ساختمانی بانک ملت