پروژه دندانپزشکی اصفهان 

پروژه: طراحي تأسيسات مكانيكي كلينيك دندانپزشكي سيتي سنتر اصفهان

کارفرما: دکتر قریشیان

مکان  پروژه:  سيتي سنتر اصفهان

متراژپروژه : 2000 متر مربع

مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر