پروژه دندانپزشکی اصفهان

♦پروژه: طراحي تأسيسات مكانيكي كلينيك دندانپزشكي سيتي سنتر اصفهان

♦کارفرما: دکتر قریشیان

♦مکان  پروژه:  سيتي سنتر اصفهان

♦متراژپروژه : 2000 متر مربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر