پروژه دانشكده عمران دانشگاه شريف

♦پروژه: طراحي برق و مكانيك دانشكده عمران دانشگاه شريف

♦کارفرما: PSCO (پايدار پي سازه)

♦مکان  پروژه: تهران دانشگاه شريف

♦متراژپروژه : ……. مترمربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر