پروژه داروسازی پارس بهروزان جم 

پروژه: بازطراحی ، اجرا و تأمین تاسیسات مکانیکی و برقی داروسازی شهرک بهارستان پارس بهروزان جم

کارفرما:  شرکت تولید دارویی پارس بهروزان جم

مکان  پروژه: شهرک بهارستان اصفهان

متراژپروژه : ……. مترمربع

مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر