پروژه خط تزریق ضدیخ مپنالوکومتیو

♦پروژه: طراحی خط تزریق ضد یخ مپنا لوکومتیو

♦کارفرما: مپنا لوکومتیو

♦مکان  پروژه: 

♦متراژپروژه : ……. مترمربع

♦مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر