پروژه خط تزریق ضدیخ مپنالوکومتیو

پروژه: طراحی خط تزریق ضد یخ مپنا لوکومتیو

کارفرما: مپنا لوکومتیو

مکان  پروژه: 

متراژپروژه : ……. مترمربع

مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر