بـرج مسکونـی کـویت

پروژه: طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی برج 12 طبقه مسکونی کویت

کارفرما :بخش خصوصی

مکان  پروژه: کشور کویت 

متراژپروژه : 4000 مترمربع

مدیر پروژه: شرکت آرشیکام