بـرج مسکونـی کـویت

♦ پروژه: طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی برج 12 طبقه مسکونی کویت

♦ کارفرما :بخش خصوصی

♦ مکان  پروژه: کشور کویت 

♦ متراژپروژه : 4000 مترمربع

♦ مدیر پروژه: شرکت آرشیکام