گواهینامه بین المللی تخصصی بازرسی جوش در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران BRF

گواهینامه روش­های نوین پایدارسازی و مقاوم­سازی دیواره­های گودبرداری سازه­های بلند، آذر ماه 1388.

گواهینامه ملی مقاوم­سازی و مدیریت شهری، اردیبهشت 1389.

گواهینامه ملی مقاوم­سازی و حفظ بناهای ماندگار، ادارۀ کل مسکن و شهرسازی استان مرکزی و سازمان نظام مهندسی ،آبان ماه 1390.

گواهینامه آموزش شهرسازی در ایران، دانشگاه تهران، آبانماه 1394

گواهینامه بین المللی تخصصی بازرسی جوش، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران(BRS Academy in Tehran)بهمن ماه 1389.