مدیریت ساخت عبارت است از دانش برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل پروژه از آغاز اجرا تا خاتمه آن ؛ با این هدف که پروژه در محدوده زمان، هزینه و با کیفیت پیش بینی شده به انجام برسد . در ادبیات مدیریت ساخت آمده است که  ” ۱۲۰ مسئولیت مختلف مدیر ساخت در هفت بخش قابل طبقه بندی است

توانایی‌ها و قابلیت‌ها وتخصص‌ها
–    تشکیل تیم‌های شناسایی و ارزیابی چگونگی بکارگیری قوانین مدیریت پروژه در پروژه‌های عمرانی کشور
–    شناسایی موانع و محدودیت‌های استفاده از مدیریت پروژه درعرصه‌های ساخت و ساز
–    کاربردی کردن مدیریت پروژه از طریق تشریح مصادیق موجود در حوزه‌های عملی اجرای پروژه
–    شناساندن مزایای نسبی استفاده از قواعد مدیریت پروژه در تماس با دستگاه‌های مجری طرح‌های عمرانی
– انتشار یافته‌های حاصل از پروژه‌های مطالعاتی انجام شده توسط همکاران بخش

– ایجاد بستر بکارگیری اصول مدیریت پروژه دراداره پروژه‌های مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن
این بخش در فاصله نسبتا کوتاه تشکیل خود تاکنون پروژه‌های زیر را با هدف تبیین چگونگی کاربرد فرایندهای حوزه‌های مدیریت پروژه به سرانجام رسانده یا در دست اجرا دارد :
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژ‌ه‌های عمرانی .این پروژه با بررسی بیمارستان‌های در دست بهره برداری که توسط سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی‌اجراشده مسیر مدیریت زمان ، مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت را در هر یک دنبال می‌نماید ؛ ارزیابی عملکرد قانون مشارکت در احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری نیز یکی از پروژه‌هایی است که مقایسه شیوه‌های مدیریتی بخش خصوصی و دولتی را درعرصه احداث آزاد راه‌ها ی کشور ممکن می‌سازد .

پروژه شهر آفتاب