توضیحات پروژه

ایستگاه فرودگاه امام خمینی در هنگام ساخت