توضیحات پروژه

مدیران شرکت قرینه گستر اطلس با درک این موضوع که بهبود عملکرد و تعالی سازمان¬ها بدون استقرار نظامهای مدیریتی و مدیریت کیفیت و بهره¬گیری از متدهای نوین، افزایش اثربخشی و کارائی ممکن نمی¬باشد و براین باور هستند که درفضای رقابتی اقتصادی کنونی، کیفیت نقش اساسی ایفا مى کند و امروز مدیران مى توانند با سلاح کیفیت درتحقق ماندگاری و دوام سازمانهای اقتصادی خود موفق شوند.برهمین اساس نظامهای مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین ابزارهای کار آمد در جهت رسیدن به رشد و تعالی سازمانها محسوب می شوند.