پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه 

پروژه: طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه گران ایران

کارفرما: سندیکای بیمه گران ایران

مکان  پروژه: تهران دانشگاه شريف

متراژپروژه : ……. مترمربع

مدیر پروژه: شرکت قرینه گستر 

مدیر پیمان : شرکت ساختمانی بانک ملت